HAAPSALU LINNA ALGKOOLI KODUKORD

 

 

 1. KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE

 

·         Õpilasel on õigus ja kohustus õppida turvalises keskkonnas.

·         Õpilane õpib võimalikult hästi.

·         Õpilasi esindab koolis lapsevanem või hooldaja.

·         Koolist põhjuseta puudumine on keelatud.

·         Puudumisel esitab õpilane kooli tulles tõendi klassijuhatajale .

·         Põhjuseta puudutud tunnist/päevast teavitatakse lapsevanemat (hooldajat),  kooli sotsiaalpedagoogi.

·         Õpilase põhjuseta puudumise korral on õigus kasutada järgmiseid meetmeid:

1        – 5 põhjuseta puudutud tunni korral läheb E – kooli hoiatus

                  6  – 10 põhjuseta puudutud tunni korral pannakse vastav märge tunnistusele

                              ja alandatakse hoolsushinnet

      11. - st põhjuseta puudumise tunnist  teavitab sotsiaalpedagoog linnavalitsust.

·         Põhjendatud vajadusel küsib lapsevanem õpilase õppetundidest lahkumiseks luba klassijuhatajalt või aineõpetajalt.

·         Kokkulepitud konsultatsioonile mitte ilmumisel paneb õpetaja E- kooli märkuse või teavitab lapsevanemat või sotsiaalpedagoogi.

·         Pikemaajalise puudumise korral (nt suusareis, välisreis vm) kirjutab lapsevanem klassijuhatajale avalduse, kooskõlastades samas ka klassijuhataja ja aineõpetajatega järeleõppimise. Oma lapse järeleõppimise eest vastutab lapsevanem. Avalduse blankett on kättesaadav kooli koduleheküljelt või klassijuhataja käest.

 

 1. EETIKA

 

·            Õpilane juhindub oma käitumises, nii nagu kõik inimesed, väljakujunenud viisakusreeglitest.

·            Õpilane hoiab oma kooli au.

·            Õpilane pöördub kõigi kooli töötajate poole viisakalt, mitte ainult eesnime kasutades.

·            HLAs on lubatud õpilasel täiskasvanuid sinatada, alates II kooliastmest soovitavalt  teietada.

·            Õpilasel on keelatud suitsetada, äritseda, mängida raha peale, kasutada alkoholi ja narkootikume.

·            Koolimajas ja kooli territooriumil räägitakse normaalse hääletugevusega. Mõttetu lärmiga teiste häirimine on keelatud.

·            Õpilane ei kasuta ebaviisakaid väljendeid.

·            Kaasõpilaste kiusamine, löömine ja alandamine on keelatud.

·            Kooli on keelatud kaasa võtta teistele ohtlikke esemeid. Õpetajatel ja kooli töötajatel on õigus säärased esemed konfiskeerida. Ese tagastatakse lapsevanemale.

·            Õpilane riietub koolis korrektselt.

·            Õpilane kannab pidulikel aktustel (kooliaasta avaaktus, Eesti Vabariigi aastapäeva aktus, kooli aastapäeva aktus, kooliaasta lõpuaktus) pidulikku riietust ja võimalusel koolimütsi.

·            Õpilane arvestab teiste inimestega.

·            Õpilane allub õpetajate ja kooli töötajate korraldustele.

·            Õpilane informeerib õnnetusjuhtumi või avarii korral koheselt õpetajaid, kooli juhtkonda või kooli teenindavat personali

·            Õpilane tegutseb hädaolukorras vastavalt täiskasvanu juhendamisele.

 

 

 

 1. KOOLITULEK JA GARDEROOB

 

·       Õpilane jõuab kooli enne oma tundide algust.

·       Koolimaja välisuks on tööpäevadel avatud kell 7.30 – 17.00. Hilisemate ja    

     puhkepäevadel toimuvate ürituste ajal vastutab välisukse sulgemise eest ürituse

     korraldaja.

·       Garderoob on avatud 7.30 – 15.30. Hilisemate ja puhkepäevadel toimuvate ürituste ajal vastutab garderoobi eest ürituse korraldaja.

·       Garderoobi jäetakse üleriided ja välisjalatsid. Koolipäevaks vajalik võetakse kaasa.

·       Vahetusjalatsite hoidmiseks on vajalik riidest jalatsikott, mis on varustatud õpilase

      klassi numbriga ja õpilase nime nimekirjas asetsemise numbriga.

·       Vahetusjalatsite kandmine on tervise ja kooli puhtuse huvides kohustuslik.

·       Kui klassil algab õppetöö hiljem kui esimesest tunnist, siis on lubatud minna oma

      klassiruumi ootama.

·       Pärast viimase tunni lõppu läheb klass garderoobi koos õpetajaga.

·       Koolivaheaegadel on kantselei avatud tööpäevadel kell  9.00 – 13.00.

 

 

 1. ÕPPETUND

 

·         Õpilane peab olema tunniks valmis  pärast 2. kella helisemist.

·         Kui õpetaja 10 minutit pärast kella pole tundi ilmunud, teatab korrapidaja õpilane sellest kooli juhtkonnale, klassijuhatajale või esimesele vastutulevale õpetajale.

·         Tunnis rääkida või kohalt lahkuda võib ainult õpetaja loal.

·         Õpilane ei häiri klassikaaslaste ega õpetajate tööd.

·         Kõrvaliste asjade ja küsimustega tunni häirimine tähendab teiste töö segamist ja on seepärast lubamatu.

·         Tunni ajal koridoris valjusti kõnelemine ja jooksmine  on lubamatu.

·         Tahtlikult tundi häiriv õpilane, enesele või teistele ohtlik õpilane eemaldatakse tunnist ja ta on kohustatud minema õppealajuhataja, sotsiaalpedagoogi või direktori juurde.

·         Mobiiltelefonid on õppetundide ja ürituste ajal välja lülitatud.

·         Närimiskummi närimine, söömine ja joomine on tundides keelatud.

·         Õpilane valmistub igaks õppetunniks, võtab kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed.

·         Kodutöö täitmine on õpilasele kohustuslik.

·         Õpilaspäevik on dokument, esitatakse nõudmisel ja sinna võetakse 1 x nädalas lapsevanema allkiri.

·         Kehalise kasvatuse tunnis peab õpilasel olema sportlik riietus ja spordijalatsid, mida ei kanta teistes tundides.

·         Kehalise kasvatuse tunni füüsilisest tegevusest vabastab arstitõend, erandjuhul lapsevanema tõend. Tõend ei vabasta õpilast tunnis viibimisest.

 

 

 1. VAHETUND

 

·         Vahetunni veedavad õpilase  koridoris või oma klassis. Kui ilmastik võimaldab, siis  koolihoovis.

·         Klassi õhutamise ja korrashoiu eest vastutab korrapidaja.

·         Treppidel jooksmine ja koolimajas  karjumine on keelatud.

·         Koolipäeva ajal on keelatud lahkuda kooli territooriumilt ilma õpetaja loata.

·         Vahetunni ajal ei olda ilma vajaduseta fuajees ega soklikorrusel.

·         Kuna koolimaja asetseb liiklustihedal ristmikul, on õpilasel keelatud koolimaja ees jooksmine ja mängimine.

 

 

 1. RUUMIDE KORRASHOID

 

·       Õpilane hoiab oma ümbruse puhta: ei viska maha rämpsu ega määri kooli mööblit

     ning koolimaja.

·       Kooli vara tahtlik rikkumine tuleb heastada: parandada või välja maksta vastavalt

     tekitatud kahjudele.

·       Igal klassil peab olema koolipäevaks määratud korrapidaja, kes hoolitseb klassiruumi korrashoiu eest.

·       Tualettruumis viibitakse vaid vajadusel.

 

 

 1. ÕPPEVAHENDITE JA RAAMATUKOGU KASUTAMINE

 

·       Tunnis kasutatavaid õppevahendeid (sealhulgas õpikuid) hoiab õpilane puhtana ega

      riku neid tahtlikult.

·       Raamatukogust laenatud õpikutele tuleb panna ümbrispaber. Klassis hoitavate

     vahendite kasutamise järel paneb õpilane need ise ettenähtud kohta tagasi.

·       Rikutud töövahendid (sealhulgas õpikud) tuleb välja maksta või asendada uutega.

·       Õpikud ja muu koolile kuluv tuleb tagastada hiljmalt õppeaasta lõpul või koolist lahkumisel.

·       Raamatukogus ja arvutite ruumis töötatakse vaikselt.

·       Reeglite eiramisel töös arvutitega ei lubata õpilasel kaks nädalat arvutiga töötada.

·       Raamatukogus toimuvaid õppetunde ei tohi segada.

·       Raamatukogus  tohib olla ühe arvuti juures 2 inimene.

 

 

 1. SÖÖKLA  KASUTAMINE

 

·       Sööklas käitub õpilane viisakalt vastavalt ühiselu reeglitele.

·       Toitu suhtub õpilane austavalt.

·       Õpilased söövad sööklas,  kaasavõetud toitu klassiruumis.

·       Sööklasse läheb klass koos õpetajaga.

 

 

 1. KOOLI – JA KLASSIVÄLISED ÜRITUSED

 

·       Kooli- ja klassivälised üritused lõpevad hiljemalt kell 21.00.

·       6.klassi lõpupidu võib lõppeda direktori eriloal ja lastevanemate kohalolekul kell 23.00

·       Koolipeod on ainult oma kooli õpilastele.

·       Kooliüritustel esinejaid ei tohi häirida.

·       Õpilane osaleb koolitöö perioodil väljaspool kooli toimuvatel võistlustel, konkurssidel jms kooli juhtkonna loal.

·       Mitterahuldava käitumisega ja direktori käskkirjaga karistatud õpilased võivad osaleda klassi- ja koolivälistel üritustel klassijuhataja või direktori loal.

 

 

 1. TUNNIST VÄLJAKUTSUMINE

 

·  Tunnist võib õpilast välja kutsuda vaid aineõpetaja loal või direktsiooni korraldusel.

 

 

 1. ÕPILASTE ÕIGUSED

 

·      Saada õpetajatelt täiendavat abi ainekavades ettenähtu omandamiseks.

·      Osaleda kooli huviringide töös.

·      Kasutada tasuta klassi- ja koolivälises töös direktsiooniga kokkuleppel kooli ruume, rajatisi ning õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid.

·        Pöörduda ettenähtud korras kohaliku omavalitsuse poole ainelise abi saamiseks

·       Asutada koolis ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega, moodustada õpilaste omavalitsusi ning osaleda neis.

·      Osaleda valitud õpilasesinduste kaudu koolielu probleemide lahendamisel.

·       Saada meditsiinilist teenindust sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud korras.

·       Pöörduda oma õiguste kaitseks lastekaitseametniku, kohaliku omavalitsuse, maavalitsuse või haridusministeeriumi poole.

 

 

 1. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE

 

·    Suuline kiitus.

·    Kirjalik tänu või kiitus õpilaspäevikus.

·    Kooli diplom.

·    Direktori käskkirjaline tunnustus.

·    Kooli kiituskiri.

·    Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskiri.

·    Väga hea/hea õppeedukuse ja käitumisega õpilaste nimede kajastamine kooli stendil.

·    Õpilase kutsumine koos lapsevanematega austamisõhtule või kooli direktori vastuvõtule.

·    Õpilase vanemate tänamine tänukirjaga.

·    Premeerimine mälestusesemega.

·    Preemiareis vastavalt kooli võimalustele.

·    Õpilase esitamine tunnustamiseks linnavalitsusele/maavalitsusele.

 

 

 1. ÕPILASTE LAITMINE

 

Õpilast laidetakse ebaeetilise ja vägivaldse käitumise eest koolis, õpetajatele ja kooli teenindavale personalile allumatuse, kooli kodukorra eiramise, koolikohustuse mittetäitmise eest.

·    Suuline märkus.

·    Õpetaja kirjalik märkus õpilaspäevikus, millele õpilane peab võtma järgmiseks koolipäevaks lapsevanema allkirja.

·    Õppetunnist eemaldamine.

·    Õpilase kutsumine direktori kõnetundi.

·    Seletuskirja kirjutamine direktori juures, millele õpilane peab võtma järgmiseks koolipäevaks lapsevanema allkirja ja tagastama kooli kantseleisse.

·    Lapsevanema kooli kutsumine, vestlus õpilase, lapsevanema, klassijuhataja (aineõpetaja), tarvidusel ka õppealajuhataja või direktori osavõtul.

·    Direktori kirjalik märkus/ hoiatus õpilaspäevikus, millele õpilane peab võtma järgmiseks koolipäevaks lapsevanema allkirja.

·    Direktori käskkirjaline noomitus/ vali noomitus, mis edastatakse posti teel lapsevanemale.

·    Direktoripoolne keeld osaleda kooli üritustel või esindada kooli (kuni 1 kuuks)

·    Õpilase kutsumine koos lapsevanemaga juhtkonna koosolekule.

·    Käitumishinde alandamine.

·    Õpilase ajutine koolist eemaldamine maksimaalselt kaheks nädalaks koos

aineõpetajate ning lapsevanemaga arvestusliku vastamise plaani koostamisega.

·    Õpilase kutsumine koos lapsevanemaga õppenõukogu koosolekule.

·    Õpilase kutsumine koos lapsevanemaga kooli hoolekogu koosolekule.

·    Õpilase poolt toime pandud kuri- või väärteokoosseisule vastava õigusvastasest teost või koolikohustuse mittetäitmisest informeerib kool vastavalt Eesti Vabariigis

sätestatud korrale lapsevanemat, politseid, omavalitsust, alaealiste asjade komisjoni.

 

E mail - hla@hla.edu.ee