Hoolekogu

 Haapsalu Linna Algkooli hoolekogu 2021/2022

Esimees  Rael Ojasoo

Aseesimees Helari Tamm
Hoolekogu liige  Maria Strauss
Õpetajate esindaja  Evelin Nappus
Haapsalu linnavolikogu esindaja Vendo Jugapuu

Klasside esindajad vanematekogus 2021/2022

1A Madiken Oja
1B Olavi Seison
1C Terje Parra
2A Maria Strauss
2B Helen Jakobson
2C Anneli Kelly
3A Inga Pärnaste
3B Helari Tamm
3C Gerti Sild
4A Veronika Norkin
4B Maritta Mark
4C Marilii Saar
5A Tiina Spiegel
5B Kädly Künnap
5C Rael Ojasoo
6A Liina Viiret
6B Margit Kirs
6C Oksana Võsu

Küsimused ja ettepanekud palun saata hoolekogu esimehele (rael.ojasoo@gmail.com) või Haapsalu Linna Algkooli e-mailile: hla@hla.edu.ee

Hoolekogu koosoleku protokollid on paberkandjal kättesaadavad kooli kantseleis.

Üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord (RT IV, 21.12.2012, 49)

https://www.riigiteataja.ee/akt/422112018004?leiaKehtiv