Toitlustamine

Toitlustamine 2023/2024. õppeaastal 

Haapsalu Linnavalitsuse määrus “Koolilõuna rahastamise tingimused ja kord Haapsalu linna üldhariduskoolides” 30.10.2020 nr 73  alusel on koolilõuna õpilasele tasuta.Õpilastele pakutakse ka hommikuputru. Hommikupuder on õpilastele tasuta. Vajalik eelnev registreerimine vastavalt koolis kehtestatud korrale.

Pikapäevarühma toitlustamisel on toidukorra maksumus õpilase kohta 1,48€, millest vanema omaosalus on 0,74€ päevas.

Pikapäevarühma toidukorra omaosaluse tasumine toimub eelneval kuul kasutatud toidukordade eest, mille juures on arvestatud korrektselt teavitatud puudumistest. Vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse määrusele õpilase puuduma jäämisest tuleb teatada kooli puuduma jäämise päeval enne kella 12  ja samuti puudumise lõppemisest kooli naasmise päevale eelneva päeva kella 12-ks; enne kl 12 puudumisest teatamise korral võetakse õpilane toidukorralt maha järgmisest päevast, peale kl 12 teatades ülejärgmisest päevast. Puudumiste üle peab arvestust kool.

Eelneva kuu pikapäeva toidukordade eest esitab toitlustaja ehk linnavalitsus arve e-kirja teel hiljemalt jooksva kuu 13. kuupäevaks. Arve tasumise tähtaeg on jooksva kuu 20. kuupäev.
Juhul, kui arve ei ole tasutud tähtaegselt, väljastab linnavalitsus kordusarve koos meeldetuletusega 25.kuupäevaks. Maksekorraldusele märgitakse viitenumber ja selgitusse kantakse arve number, kooli nimi ja klass
Arve tasumata jätmisel jooksval kuul on toitlustajal õigus jätta õpilane toitlustamata alates arve esitamisele järgneva kuu 1. kuupäevast kuni võlgnevuste likvideerimiseni.

 

 

Toitlustamise kord
M Ä Ä R U S

Haapsalu  13. august 2014  nr 9

Toitlustuskulude maksmise ja kasutamise kord Haapsalu linna üldhariduskoolides

§ 3. Pikapäevarühma toidukorra maksumus ja omaosaluse tasumine

(1)   Pikapäevarühma toitlustamisel on toidukorra maksumuse ülempiiriks Haapsalu Linnavolikogu poolt määratud summa õpilase kohta.

(2)   Pikapäevarühma toitlustamisel on toidukorra maksumuse tasumisel õpilase omaosaluseks 50 % ühe toidukorra kohta.

(3)   Pikapäevarühma toitlustamise omaosalust makstakse septembrist juunini:

1)      omaosalusena tasutav summa makstakse Haapsalu Linnavalitsuse poolt esitatud arve alusel hiljemalt toitlustamisele järgneva kuu 20-ndaks kuupäevaks. Maksekorraldusele märgitakse viitenumber ja selgitusse kantakse arve number, kooli nimi ja klass;

2)      arve omaosaluse tasumiseks esitab Haapsalu Linnavalitsus lapsevanema nimele elektrooniliselt;

3)      õpilase puuduma jäämisest tuleb teatada kooli puuduma jäämise päeval enne kella 12  ja samuti puudumise lõppemisest kooli naasmise päevale eelneva päeva kella 12-ks;

4)      enne kl 12 puudumisest teatamise korral võetakse õpilane toidukorralt maha järgmisest päevast, peale kl 12 teatades ülejärgmisest päevast.

(4)   Hinnavahe pikapäevarühma toidukorra tegeliku maksumuse ja õpilase poolt makstava omaosaluse vahel kaetakse linna eelarve vahenditest.

§ 4. Pikapäevarühma toitlustamise omaosalusest täielik või osaline vabastamine

(1)    Haapsalu Linnavalitsus võib lapsevanema kirjalikul taotlusel ta osaliselt või täielikult vabastada pikapäevarühma toitlustamise omaosaluse maksmisest.

(2)    Toitlustamise omaosalusest vabastamisel lähtutakse Haapsalu Linnavolikogu poolt kehtestatud „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrast“.

(3)    Omaosalusest vabastamisel esitab toitlustaja või kool arve omaosaluse ulatuses Haapsalu Linnavalitsusele.

§ 5. Toitlustamise korraldamine ja toitlustamiskulude eest tasumine

(1)   Toitlustamisega seotud toimingute eest koolis vastutab toitlustusjuht.

(2)   Kool edastab Haapsalu Linnavalitsusele toitlustatavate õpilaste (koolilõuna ja pikapäevarühm) nimekirja ning peab arvestust toitlustavate üle.

(3)   Haapsalu Linnavalitsus väljastab elektrooniliselt igakuiselt lapsevanematele personaalsed arved, kuhu on märgitud toitlustamisteenust saava õpilase nimi, klass, toitlustamisperiood ning tasumisele kuuluv summa (sh võimalike tasaarveldustega puudumise eest). Arvete väljastamise aluseks on koolide poolt  toitlustajale antud nimekirjad koos lapsevanema või hooldaja e-posti aadressiga.

§ 6. Vastutus koolilõuna toetuse vahendite kasutamise eest

Koolilõuna toetuseks eraldatud riigi- ja linnaeelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab haridusosakonna juhataja.

§ 7. Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontrollimine

Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib Haapsalu Linnavalitsus.

§ 8. Määruse rakendamine

(1)   Määrus jõustub 01.09.2014.

(2)   Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavalitsuse 16.10.2013 määrus nr 9 „Toitlustuskulude maksmise ja kasutamise kord Haapsalu linna üldhariduskoolides“.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

———————————————————————

Toitlustamine 2020/2021 õppeaastal 

Haapsalu Linnavalitsuse 13. august 2014 a määruse  nr 9 „Toitlustuskulude maksmise ja kasutamise kord Haapsalu linna üldhariduskoolides“ alusel on alates 01.09.2014 koolilõuna õpilasele tasuta.Õpilastele pakutakse ka hommikuputru. Hommikupuder on õpilastele tasuta. Vajalik eelnev registreerimine vastavalt koolis kehtestatud korrale.

Pikapäevarühma toitlustamisel on toidukorra maksumus õpilase kohta 1,48€, millest vanema omaosalus on 0,74€ päevas.

Pikapäevarühma toidukorra omaosaluse tasumine toimub eelneval kuul kasutatud toidukordade eest, mille juures on arvestatud korrektselt teavitatud puudumistest. Vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse määrusele õpilase puuduma jäämisest tuleb teatada kooli puuduma jäämise päeval enne kella 12  ja samuti puudumise lõppemisest kooli naasmise päevale eelneva päeva kella 12-ks; enne kl 12 puudumisest teatamise korral võetakse õpilane toidukorralt maha järgmisest päevast, peale kl 12 teatades ülejärgmisest päevast. Puudumiste üle peab arvestust kool.

Eelneva kuu pikapäeva toidukordade eest esitab toitlustaja ehk linnavalitsus arve e-kirja teel hiljemalt jooksva kuu 13. kuupäevaks. Arve tasumise tähtaeg on jooksva kuu 20. kuupäev.
Juhul, kui arve ei ole tasutud tähtaegselt, väljastab linnavalitsus kordusarve koos meeldetuletusega 25.kuupäevaks. Maksekorraldusele märgitakse viitenumber ja selgitusse kantakse arve number, kooli nimi ja klass
Arve tasumata jätmisel jooksval kuul on toitlustajal õigus jätta õpilane toitlustamata alates arve esitamisele järgneva kuu 1. kuupäevast kuni võlgnevuste likvideerimiseni.